Villkor för användning av www.amway.se

Välkommen till den officiella Amway-Sverige webbplatsen

Amway - Villkor för användning av webbplatsen

Åtkomst till och användning av webbplatsen www.amway.se (härefter ”Amway-webbplatsen”) och den information, material, produkter och tjänster som är tillgängliga via Amway-webbplatsen regleras av dessa villkor för användning (”Villkor för användning av webbplatsen”).

För Amways oberoende affärsdrivare (ABO:er) eller Medlemmar gäller dessutom Amways etiska regler och Amways policys och, för alla köp av varor eller tjänster, så gäller ”Amways regler och villkor för köp”.

Villkoren för användning av webbplatsen kan uppdateras från tid till annan. Uppdaterade versioner meddelas på Amway-webbplatsen och träder ikraft omedelbart. Vid användning av Amway-webbplatsen ska du regelbundet kontrollera om Villkor för användning av webbplatsen har uppdaterats eller ändrats.

Amway-webbplatsen tillhandahåller information om Amway, Amways affärsmöjlighet, Amway-produkter och tjänster och är endast avsedd för användning från eller i Sverige, och är baserad på svensk lag. Amway friskriver sig från alla skyldigheter och ansvar avseende användning av Amway-webbplatsen från andra länder.

Klicka på följande länkar för att komma direkt till det relevanta avsnittet:

1. Lösenordsskyddade delar av Amway-webbplatsen

2. Amways integritetspolicy

3. Upphovsrätt och användning av Amway-webbplatsens material

4. Länkar till andra webbplatser

5. Länkar från andra webbplatser till Amway-webbplatsen

6. Begränsning av ansvarsskyldighet, friskrivning för garantier och ersättningsskyldighet

7. Begränsning eller blockering av åtkomst till Amway-webbplatsen för brott mot Villkor för användning av webbplatsen

8. Bestämmelses ogiltighet

9. Tillämplig lag och tvistelösning

1. Lösenordsskyddade delar av Amway-webbplatsen

De lösenordsskyddade delarna av Amway-webbplatsen är endast avsedda för ABO:er och deras kunder och för Medlemmar i Sverige. Om du inte redan känner en ABO och önskar kontakta en, använd kontaktformuläret som finns tillgängligt på www.amway.se.

Observera: Lösenord ska inte lämnas ut till tredje parter och måste skyddas från oauktoriserad åtkomst. Om du får vetskap om oauktoriserad användning av ditt lösenord, ska du meddela Amway omedelbart. Amway friskriver sig från alla skyldigheter och ansvar för skador som uppstår som ett resultat av otillbörlig användning av lösenord.

2. Amways integritetspolicy

Alla personuppgifter som tillhandahålls till Amway vid användning av Amway-webbplatsen kommer att behandlas i enlighet med integritetspolicyn för webbplatsen. Om du registrerar dig eller loggar in som en ABO eller Medlem, så gäller dessutom integritetspolicyn för ABO:er och Medlemmar. Om du registrerar dig som en kund, gäller dessutom integritetspolicyn för kunder.

All information som tillhandahålls vid användning av Amway-webbplatsen måste vara korrekt, fullständig och aktuell. Om vi har anledning att tro att informationen är inkorrekt, ofullständig eller inaktuell, kan åtkomst till Amway-webbplatsen begränsas eller blockeras.

3. Upphovsrätt och användning av Amway-webbplatsens material

Amway-webbplatsen och material som görs tillgängligt på Amway-webbplatsen skyddas av immateriella egendomsrättigheter, inklusive upphovsrätt, varunamn och varumärken, inklusive namnet ”Amway” och Amway-logotypen, och ägs av Amway eller används av Amway under en licens eller med tillstånd från ägaren av sådana rättigheter. Material som skyddas av sådana immateriella egendomsrättigheter omfattar design, layout, utseende, grafik, foton, bilder, artiklar, berättelser och annat material som finns tillgängligt på Amway-webbplatsen (kollektivt benämnt ”Webbplatsmaterial”).

Webbplatsmaterial får endast reproduceras, distribueras, publiceras eller på annat sätt offentliggöras baserat på ett föregående skriftligt samtycke från Amway. Som ett undantag till denna regel, ger Amway ABO:er en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Webbplatsmaterial endast i syfte att driva deras affärsverksamhet som ABO:er genom att ladda ner, förvara, skriva ut, kopiera, sprida och visa Webbplatsmaterial, förutsatt att materialet inte ändrats och att källan till informationen uppges om Webbplatsmaterial tillhandahålls till tredje parter. Om du skulle ha ytterligare frågor om användningen av Webbplatsmaterialet, kontakta oss via Kontaktformuläret .

Rätten att använda de lösenordsskyddade delarna av Amway-webbplatsen som en ABO upphör då ABO-kontraktet avslutas, utan att ytterligare åtgärder av Amway erfordras. I den händelse att ett kontrakt avslutas, måste ABO ta bort eller förstöra allt förvarat, tryckt eller kopierat material, om dessa inte måste behållas för att uppfylla lagstadgade krav.

4. Länkar till andra webbplatser

Vi kan länka till andra webbplatser som vi inte kontrollerar. Vi är inte ansvariga eller ansvarsskyldiga för informationen eller materialet som görs tillgängligt av sådana externa webbplatser. Vi ber dig läsa villkoren för användning och integritetspolicyn för alla externa webbplatser innan du använder sådana webbplatser eller lämnar ut några personuppgifter eller annan information på eller genom sådana webbplatser.

5. Länkar från andra webbplatser till Amway-webbplatsen

Att lägga upp länkar från externa webbplatser till www.amway.se erfordrar föregående skriftligt samtycke från Amway. Om du skulle vilja länka från andra webbplatser, kontakta oss via Kontaktformuläret.

6. Begränsning av ansvarsskyldighet, friskrivning för garantier och ersättningsskyldighet

I den omfattning som tillämplig lag medger, ska varken Amway eller dess dotterföretag vara ansvariga för några som helst direkta, indirekta, följd- eller andra skador, inklusive men inte begränsat till skador på egendom, förlust av användning, förlust av affärer, ekonomisk förlust, förlust av data eller förlust av förtjänst, som uppstår från eller i samband med din användning av eller tillgång till Amway-webbplatsen eller dess innehåll.

Amway kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen och materialet som tillhandahålls på Webbplatsen är korrekt. Dock kan Amway inte garantera riktigheten av all information och material, och påtar sig inget ansvar eller ansvarsskyldighet för riktigheten, fullständigheten eller äktheten av någon information och material som finns på denna Webbplats. Vi garanterar inte att driften av denna Webbplats kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att denna Webbplats är fri från virus eller andra komponenter som kan skada utrustning eller programvara. Amway garanterar inte att Amway-webbplatsen kommer att vara kompatibel med utrustning och mjukvara som du kan komma att använda och garanterar inte att Amway-webbplatsen kommer att vara tillgänglig vid alla tidpunkter eller en specifik tidpunkt.

Du samtycker till att kompensera, försvara och hålla Amway och dess dotterföretag skadefria från alla skyldigheter eller förluster relaterade antingen till ditt brott mot dessa Villkor för användning av webbplatsen eller din användning av Amway-webbplatsen.

7. Begränsning eller blockering av åtkomst till Amway-webbplatsen för brott mot Villkor för användning av webbplats

I händelse av brott mot dessa Villkor för användning av webbplatsen, speciellt i händelse av användning av Amway-webbplatsen eller dess individuella komponenter för någonting annat än dess avsedda användning, kan åtkomst till Amway-webbplatsen begränsas eller blockeras.

Amway förbehåller sig rätten att delvis eller helt ändra, blockera eller stänga av Amway-webbplatsen eller dess innehåll när som helst och av vilken anledning som helst.

8. Bestämmelses ogiltighet

Om någon av bestämmelserna i dessa Villkor för användning av webbplatsen skulle vara ogiltiga eller förklaras ogiltiga av en domstol, kommer detta inte att påverka de övriga villkorens giltighet.

9. Tillämplig lag och tvistelösning

Användning av Amway-webbplatsen och dessa Villkor för användning av webbplatsen styrs av svensk lag. Om inte annat följer av lag, ska svensk domstol besitta exklusiv jurisdiktion för alla dispyter som uppstår från eller i samband med användningen av Amway-webbplatsen eller dessa Villkor för användning av webbplatsen.